Till toppen

Indragen studiehjälp med anledning av ogiltig frånvaro efter Skolform, Folkbokföring län/kommun, Läsår, Kön och Mått: Antal personer med studiehjälp, antal personer med indragen studiehjälp, andel med indragen studiehjälp

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , -1 Ej folkbokförd i Sverige , 00 Sverige ,

Valda 0 Totalt 314

Valfri variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015/2016 , 2016/2017 , 2017/2018 ,

Valda 0 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Fotnoter med tabellförklaringar visas längst ned under rubriken 'Fotnoter'.

Mått: Antal personer med studiehjälp, antal personer med indragen studiehjälp, andel med indragen studiehjälp

Andel (indragen studiehjälp)

När celler för 'Antal personer (indragen studiehjälp)' är sekretessmarkerade med dubbelprickar '..' redovisas en andel på 0,0 och inte '..'. Det beror på en teknisk begränsning i programmet. För de celler där detta förekommer ska 'Andel (indragen studiehjälp)' inte redovisas som 0,0, utan som att uppgiften inte kan redovisas på grund av sekretess. Komplettera därför utsökningar för 'Andel (indragen studiehjälp)' med 'Antal personer (indragen studiehjälp)' , så att det framgår vilka celler för 'Andel (indragen studiehjälp)' som är sekretessmarkerade.
Med ogiltig frånvaro avses upprepad frånvaro utan giltig anledning för studerande på gymnasieskolan som har rapporterats in av skolan till CSN som sedan har dragit in studiehjälpen. Till studiehjälp räknas i denna tabell studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg och lärlingsersättning. De allra flesta som har studiehjälp har även fått studiebidrag. För mer information, se csn.se.

Skolform

En studerande kan studera inom olika skolformer. I denna tabell redovisas en fördelning på fristående gymnasieskola och kommunal gymnasieskola.

Folkbokföring län/kommun

Det län och den kommun som personen var folkbokförd i vid ansökningstillfället eller när ett ärende har skapats hos CSN.

Läsår

Den tidsram som ingår i begreppet läsår är den 1 juli år 1 till och med den 30 juni år 2.

Kön

Med kön avses det juridiska könet. Personer som har bytt kön under tidsperioden kan förekomma i båda de juridiska könskategorierna.

Skolform

Totalt

Om 'Totalt' väljs redovisas nettototalen för alla, vilket innebär att varje person bara räknas en gång. Totaluppgifter i tabellerna svarar mot summan av samtliga värden som är möjliga att välja för en delpopulation eller en redovisningsgrupp. Totalen innebär alltså inte en summering av valda värden.

Fristående gymnasieskola

Fristående gymnasieskolor drivs av en annan huvudman än det offentliga och är godkända av skolinspektionen.

Kommunal gymnasieskola

Gymnasieskola som drivs av en offentlig huvudman.

Folkbokföring län/kommun

Totalt

Om 'Totalt' väljs redovisas nettototalen för alla, vilket innebär att varje person bara räknas en gång. Totaluppgifter i tabellerna svarar mot summan av samtliga värden som är möjliga att välja för en delpopulation eller en redovisningsgrupp. Totalen innebär alltså inte en summering av valda värden.

Kön

Totalt

Om 'Totalt' väljs redovisas nettototalen för alla, vilket innebär att varje person bara räknas en gång. Totaluppgifter i tabellerna svarar mot summan av samtliga värden som är möjliga att välja för en delpopulation eller en redovisningsgrupp. Totalen innebär alltså inte en summering av valda värden.

Mått: Antal personer med studiehjälp, antal personer med indragen studiehjälp, andel med indragen studiehjälp

Antal personer (totalt med studiehjälp)

Antal personer (totalt med studiehjälp). Vid en fördelning på flera olika variabler kan personen vanligen förekomma på fler än ett ställe. Alla totaler är nettoräknade, vilket innebär att varje person bara räknas en gång. Tabellen har sekretessgranskats, vilket innebär att enskilda celler med antal färre än 3 har ersatts med dubbelprickar '..'.

Antal personer (indragen studiehjälp)

Antal personer som har fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro. Vid en fördelning på flera olika variabler kan personen vanligen förekomma på fler än ett ställe. Alla totaler är nettoräknade, vilket innebär att varje person bara räknas en gång. Tabellen har sekretessgranskats, vilket innebär att enskilda celler med antal färre än 3 har ersatts med dubbelprickar '..'.

Andel (indragen studiehjälp)

Andelen personer i procent som har fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro.